TITLUL PROIECTULUI: „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII MEDIMAGES SRL PRIN EXTINDEREA ȘI
DIVERSIFICAREA SERVICIILOR MEDICALE

Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritara: AP 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritate de investiţie: PI 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Titlu proiect: Creșterea competitivității Medimages SRL prin extinderea și diversificarea serviciilor medicale

Beneficiar: MEDIMAGES S.R.L.

Cod SMIS: 110504

Regiunea de dezvoltare/ locatia proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest/ mun.Cluj-Napoca, Str. Strada Constatin Brancusi, nr.133, etaj1 si
mansarda, jud. Cluj

Contract de finantare: nr. 3278/04.10.2018

Autoritate finantatoare/ Organism intermediar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și
cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar al programului

Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității companiei Medimages S.R.L. prin diversificarea (inovarea) serviciilor medicale oferite,
tehnologizarea și optimizarea activității, crearea de noi locuri de muncă și aplicarea principiilor dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului: consolidarea poziției pe piață a Medimages SRL în sectorul diagnosticării imagistice, inovarea activității companiei
prin diversificarea serviciilor medicale oferite, creșterea activității de cercetare proprii a companiei odată cu accesul la tehnologia de ultima generație,
creșterea calității serviciilor oferite și extinderea gamei de servicii oferite, concomitent cu creșterea cifrei de afaceri și a sustenabilității Medimages
SRL

Valoarea totală a proiectului: 3.942.870,15 lei, din care asistența financiară nerambursabilă 2.800.999,42 lei (unde valoarea eligibilă nerambursabilă
din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.380.849,51 lei, iar cea din bugetul național în sumă de 420.149,91 lei).
Perioada de implementare a proiectului: 04.10.2018 – 30.09.2019

Rezultatele proiectului:
– achiziționarea a 7 active tangibile – echipamente, dispozitive medicale și IT de ultimă generație și a 2 active intangibile (soft arhivare și
comunicare medicală, modul accesibilizare web)
– obținerea unei certificări integrate ISO 9001 – 14001:2015
– introducerea a 3 noi servicii medicale: biopsii mamare asistate cu vacuum sub ghidaj mamografic și ecografic, reperaje preoperatorii în
stereotaxie (ghidaj mamografic), inserare clip marcaj în stereotaxie (ghidaj mamografic).

Impactul proiectului la nivel local:
– creșterea calității și inovării serviciilor medicale prin introducerea de aparatură și echipamente medicale de ultimă generație cu efecte benefice
asupra pacienților cliniciisi crearea a două noi locuri din categoria persoanelor defavorizate;
– promovarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea în utilizarea eficientă a resurselor în toate etapele de derulare ale
proiectului;
– accesibilizarea spațiului unde a fost implementat proiectul pentru persoanele cu dizabilități vizuale și motorii;
– reducerea gradului de poluare prin utilizare de echipamente noi și sisteme de panouri fotovoltaice, eficiente din punct de vedere energetic.

Date de contact:

MEDIMAGES S.R.L.
Str. Constantin Brancusi, Nr. 133, Et. I si mansarda,
cod postal 400462, Cluj-Napoca
Tel./fax: 0264.440.992

ANGELICA RITA CHIOREAN- ADMINISTRATOR
Email: office@medimages.ro; www.medimages.ro


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro